Vyučovacie metódy

 

V pedagogickej a didaktickej literatúre nájdeme niekoľko definícií pojmu vyučovacie metódy. Z nich vyberáme niekoľko prístupov.

Vyučovacia metóda (často uvádzaná aj ako výučbová metóda alebo metóda vyučovania) je:

 • „… zámerné usporiadanie obsahu vyučovania, činnosti učiteľa a žiaka, ktoré sa zacieľuje na dosiahnutie stanovených výchovných a vzdelávacích cieľov, a to v súlade so zásadami organizácie vyučovania.“ [1]
 • „… pedagogická – špecificky didaktická aktivita subjektu a objektu vyučovania, rozvíjajúca vzdelanostný profil žiaka, súčasne pôsobiaca výchovne, a to v zmysle vzdelávacích a výchovných cieľov a v súlade s vyučovacími a výchovnými princípmi.“ [2]
 • „… koordinovaný systém vyučovacích činností učiteľa a učebných aktivít žiakov, ktorý je zameraný na dosiahnutie učiteľom stanovených cieľov pre žiakov a žiakmi tieto ciele akceptované.“ [3]

Klasifikácia vyučovacích metód

Rovnako ku klasifikácii vyučovacích metód existujú rôzne prístupy. Za všetky vyberáme päť aspektov štruktúrovania metód vyučovania do systému [4]:

1.metódy z didaktického aspektu (z hľadiska prameňa poznania a typu vedomostí):

a. slovné metódy

 • monologické (výkladové) – vysvetľovanie, prednáška, výklad, rozprávanie, opis,
 • dialogické – rozhovor, diskusia, dialóg,
 • práca s textom – s učebnicou alebo inými literárnymi či študijnými materiálmi),
 • metóda písomnej práce.

b. názorno-demonštračné metódy

 • pozorovanie predmetov a javov,
 • predvádzanie (predmetov, pokusov, činností, modelov),
 • demonštrácia statických obrazov,
 • projekia statická a dynamická.

c. praktické metódy

 • nácvik pohybových a pracovných zručností,
 • laboratórna činnosť žiakov,
 • pracovné činnosti,
 • hudobné, grafické a výtvarné činnosti.
 1. metódy z hľadiska charakteru poznávacej činnosti študentov:
 2. reproduktívne metódy – študent si osvojuje hotové vedomosti a reprodukuje už známe spôsoby činnosti:
 • informačno-receptívne metódy,
 • reproduktívne metódy.

4.produktívne metódy – študent získava vedomosti subjektívne nové ako dôsledok vlastnej samostatnej tvorivej činnosti:

 • problémový výklad,
 • heuristická metóda,
 • výskumná metóda.

5. metódy z organizačného aspektu (z hľadiska stupňa samostatnosti):

 • heterodidaktické metódy – založené na spolupráci učiteľa a študenta,
 • autodidaktické metódy – založené na samostatnej práci študentov.

6. metódy z procesuálneho aspektu (z hľadiska etáp vyučovacieho procesu):

 • motivačné metódy – metódy usmerňujúce záujem o učenie,
 • expozičné metódy – metódy prvotného oboznamovania sa s učivom,
 • fixačné metódy – metódy opakovania a upevňovania učiva,
 • diagnostické a klasifikačné metódy – metódy hodnotenia, kontroly a klasifikácie,
 • aplikačné metódy – metódy, ktoré zabezpečujú bezprostredné využitie vedomostí, spôsobilostí a návykov v konkrétnej činnosti.

7. metódy z logického aspektu:

 • analýza,
 • syntéza,
 • komparácia,
 • indukcia,
 • dedukcia,
 • zovšeobecňovanie, abstrakcia a p.

Zdroje:

[1] STRAČÁR, E. Systém a metódy riadenia učebného procesu. 2. vyd. Bratislava : SPN, 1973.
[2] Mojžíšek, L. Modernizace výchovněvzdělávací práce a moderní didaktická technika. 1. vyd. Praha : SPN, 1975.

[3] MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : PedF MU, 1990.
[4] LÁSZLÓ, K.: Všeobecná didaktika. Banská Bystrica : PF UMB,1997. ISBN 80−8055−058−1

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca. Zálohujte si trvalý odkaz.