Štruktúra a úprava záverečnej práce

Každá vysoká škola má pre záverečné práce svoju vlastnú smernicu. Študenti sa pri písaní práce musia pridržiavať práve smernice svoje vysokej školy. Smernica je dokument, v ktorom je jasne a zreteľne uvedené ako má záverečná práca vyzerať po obsahovej a formálnej stránke. Jednotlivé smernice sú navzájom podobné, preto sú aj záverečné práce po formálnej a obsahovej stránke veľmi podobné.

Úprava záverečnej práce

Každá záverečná práca je napísaná písmom „Times New Roman“ s veľkosťou textu 12. Riadkovanie je zvyčajne 1,5 a okraje sú vľavo 3,5 cm, vpravo 2 cm, zhora a zdola 2,5 cm. Nadpisy kapitol a podkapitol môžu byť napísané tučným písmom v rôznej veľkosti, to určuje každá vysoká škola v smernici individuálne. Počet strán v práci sa počíta na normostrany. Normostrana je 1800 znakov na stranu. V počítači si neviete normostranu priamo nastaviť, musíte len vydeliť počet znakov s medzerami číslom 1800 znakov, tak zistíte počet normostrán vo svojej práci. Počet strán v záverečnej práci tak isto určuje škola individuálne. Bakalárske práce majú okolo 40 normostrán, diplomové 50-70 normostrán, dizertačné do 120 normostrán. Do normostrán sa počíta iba hlavná textová časť práce.

Záverečné práce majú štandardné rozdelenie

  • úvodnú časť – obal, titulný list, zadanie, poďakovanie (nepovinné), abstrakt v slovenčine a v cudzom jazyku, predhovor, obsah, zoznam tabuliek, obrázkov, skratiek.
  • hlavnú textovú časť – úvod, jadro, záver, zoznam použitej literatúry
  • záverečnú časť – je to nepovinná časť práce a môže obsahovať register, stručný životopis autora a iné dodatkové materiály. Najčastejšie sa s ňou stretneme pri dizertačných, habilitačných alebo iných odborných prácach.
  • prílohy – patria sem obrázky, grafy, tabuľky, výsledky ankiet. Materiály, ktoré by v hlavnej časti práce pôsobili rušivo. Nie je to povinná časť záverečnej práce.
Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.