Vzor bakalárskej práce – Sociálna práca: maloletí

Vzor Bakalárska práca – Sociálna práca maloletý

Nasledujúca kapitola sa zaoberá predstavením sociálnej práce ako vednej disciplíny. Rozoberá základné pojmy týkajúce sa sociálnej práce a v neposlednom rade charakterizuje sociálnu prácu ako poslanie, nie profesiu.

„Sociálna práca je „umením“, ktoré si vyžaduje veľkú škálu zručností. Ide predovšetkým o porozumenie pre potreby druhých a schopnosť pomáhať ľuďom tak, aby sa na našej pomoci nestali závislí (aby nestratili schopnosť pomáhať si vlastnými silami). Sociálna práca je samozrejme aj „vedou“, pretože disponuje teóriou a ďalej vytvára nové teórie vysvetľujúce vznik a riešenie individuálnych, skupinových a komunitných problémov.“

Obe charakteristiky sociálnej práce teda sociálna práca ako umenie aj sociálna práca ako veda sú správne, pretože človek vykonávajúci túto profesiu potrebuje okrem vynikajúcich znalostí oboru aj dostatok talentu a empatie, aby bol nápomocný pre tých, ktorí ho potrebujú.

1„Sociálna práca prispieva k riešeniu sociálnych problémov a je realizovaná ako na úrovni praxe organizácií sociálnej práce, tak na pôde akademickej. Sociálna práca je spoločenskovedná disciplína i oblasť praktickej činnosti, ktorej cieľom je vysvetľovanie a riešenie sociálnych problémov. Sociálna práca sa opiera jednak o rámec spoločenskej solidarity, jednak o ideál naplňovania individuálneho ľudského potenciálu. Sociálni pracovníci pomáhajú jednotlivcom, rodinám, skupinám či komunitám dosiahnuť spôsobilosti k sociálnemu uplatneniu a pomáhajú utvárať pre nich uplatnenie priaznivé spoločenské podmienky (Matoušek, 2003). Sociálna práca sa teda spolupodieľa na utváraní života v spoločnosti a prispieva k pozitívnej sociálnej klíme.“

bakalarska praca socialna pacaBakalárska práca - Sociálna práca maloletýBakalárska práca - Sociálna práca maloletý
Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.