Citovanie v bakalárskej práci

Metódy citovania v bakalárskej práci

V bakalárskych prácach sa najčastejšie stretávame s metódami citovania v texte podľa prvého údaja a dátumu, podľa číselných odkazov a podľa priebežných poznámok pod čiarou.

Samotný proces citovania musí spĺňať aspekt etiky citovania a techniky citovania. V bakalárskej práci by sa mal použiť len jeden druh citovania.

Najpoužívanejšou metódou je metóda prvého údaja a dátumu, pričom sa uvádza v zátvorke meno autora a rok vydania. Pri doslovných citáciách sa v zátvorke uvedie aj číslo strany, na ktorej sa citovaný text v publikácii nachádza.

Použitá literatúra sa uvádza v závere bakalárskej práce v zozname použitej literatúry.

Parafrázy v bakalárskej práci

Autor bakalárskej práce nemusí iných autorov len citovať, ale môže ich aj parafrázovať. V parafráze sa na rozdiel od citátu prevzatý text zdroja uvádza vlastnými slovami študenta a nedáva sa do úvodzoviek.

Parafráza sa používa na zjednodušenie alebo zrozumiteľnejšie vyloženie použitého zdroja pri zachovaní jeho pôvodného obsahu. Môže sa teda stať, že parafráza je niekedy dlhšia ako pôvodný text, nesmie však obsahovať vlastné myšlienky autora písomnej práce.

Aj pri parafrázach treba uviesť zdroj, odkiaľ študent myšlienky čerpal.

Vzor a ukážka citácie v bakalárskej práci:

Bakalárska práca Citácia, citovanie
Bakalárska práca Citácia, citovanie

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.