Diplomovky – Medicina

Pojem kultúra má viacero významov a stretávame sa sním vo viacerých súvislostiach a oblastiach činností. Môžeme ju definovať ako „celistvý systém hodnôt, významov a spoločenských noriem, ktorými sa riadia členovia danej spoločnosti a ktoré v procese socializácie predávajú ďalším generáciám.“ (Průcha, 2010, s.32). Kultúru vnímame ako triedu pozitívnych hodnôt, ktoré prispievajú k humanizácii človeka a k rozvoju jeho schopností (Soukup, 2004, s. 640). Z hľadiska sociológie je to „súhrn prostriedkov a mechanizmov špecificky ľudskej adaptácie k vonkajšiemu prostrediu. Predstavuje program činností jednotlivcov a skupín, ktorý je fixovaný sociokultúrnymi stereotypmi a odovzdávaný prostredníctvom kultúrneho dedičstva.“ (Matejů, Soukup, 1996, s. 548).

Kultúra je však i dôležitým aspektom komunikácie a interakcie ľudí a teda hovoríme, že ide o „proces sociálneho dedenia a osvojovania si hodnôt a noriem, na základe ktorého si subjekty kultúry vo vzájomnej interakcii a svojej činnosti vytvárajú určité materiálne a duchovné produkty. Kultúrnym sa človek nerodí, ale sa ním stáva.“ (Duffková, Urban, Dubský, 2008, s. 30)

Diplomovky vzor

Diplomovky Medicina

Diplomovky Medicina

Diplomovky Medicina 2

Diplomovky Medicina 2

Diplomovky Medicina 3

Diplomovky Medicina 3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.