Archív značiek: diplomovky

Diplomovky – Nezamestnanosť

Nezamestnanosť neovplyvňuje iba fyzické zdravie človeka, ale pôsobí tiež na psychickú pohodu a zdravie. S nárastom nezamestnanosti rastie aj miera psychických chorôb a celkového pokoja v rodine. Zamestnanie poskytuje nielen prostriedky na zabezpečenie existencie, ale i status a spoločenské zaradenie. … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , |

Diplomovky – Žiak

Každý jednotlivec vo svojom živote prechádza vývinovými etapami, ktoré sa realizujú v rôznom sociálnom, historickom a kultúrnom prostredí. To dokresľuje a dodáva kolorit jednotlivým etapám, avšak ich vývin neovplyvňuje. Mnohé úvahy o výchove a vzdelávaní sa sústreďujú na otázku, čo … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , |

Diplomovky – Staroba

Starnutie je nevyhnutný, nepretržitý jav, ktorý sa objavuje v živote každého jedného človeka. Staroba je obdobie života, v ktorom človeku ubúdajú sily, zato je však plný vedomostí, múdrostí a zážitkov. Je to vrchol života človeka.

Publikované v Diplomová práca | Označkované , |

Diplomovky – Kríza

Pojem kríza sa v poslednom období stal veľmi diskutovanou témou nielen odborníkov, ale aj širokej verejnosti. Pri slove kríza sa väčšine z nás vybaví niečo negatívne. Masmédiá sú preplnené informáciami o rôznych druhoch kríz, či sa už jedná o ekonomickú … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , |

Diplomovky – Medicina

Pojem kultúra má viacero významov a stretávame sa sním vo viacerých súvislostiach a oblastiach činností. Môžeme ju definovať ako „celistvý systém hodnôt, významov a spoločenských noriem, ktorými sa riadia členovia danej spoločnosti a ktoré v procese socializácie predávajú ďalším generáciám.“ … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , |

Diplomovky – Nájom a podnájom

Nájom a podnájom nebytových priestorov reguluje osobitný zákon a to zákon č. 116/1990 Zb, zákon o nájme nebytových priestorov. V zmysle ust. § 1 citovaného zákona sa zákon vzťahuje na „nebytové priestory, ktorými sú miestnosti alebo súbory miestností, ktoré podľa … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Diplomovky – Mimovládne organizácie

Cieľom predkladanej diplomovej práce je zhodnotiť mimovládne organizácie. Štáty, ktoré mali spoločné záujmy a potrebu spoločného konania už v staroveku vytvárali určité jednotky, ktoré mali slúžiť napĺňaniu týchto záujmov. Prehistória súčasných medzinárodných organizácií siaha až do 8. storočia pnl., keď … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , |

Diplomovky – Výskumný plán

Problémové oblastí a potreby na úrovni regiónov identifikujeme pomocou analýzy SWOT. Silnými stránkami sú konkrétne vnútorné vlastnosti územia napomáhajúce k jeho efektívnemu rozvoju. K slabým stránkam zaraďujeme prekážky v jeho rozvoji. Príležitosťami a hrozbami sú atribúty vonkajšieho prostredia dopomáhajúce, respektíve … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , |