Diplomovky – Nájom a podnájom

Nájom a podnájom nebytových priestorov reguluje osobitný zákon a to zákon č. 116/1990 Zb, zákon o nájme nebytových priestorov. V zmysle ust. § 1 citovaného zákona sa zákon vzťahuje na „nebytové priestory, ktorými sú miestnosti alebo súbory miestností, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie; nebytovými priestormi nie sú príslušenstvo bytu ani spoločné priestory domu a na byty, pri ktorých bol udelený súhlas na ich užívanie na nebytové účely.“

Diplomovky vzor

Diplomovky - Nájom a podnájom

Diplomovky – Nájom a podnájom

Diplomovky - Nájom a podnájom 2

Diplomovky – Nájom a podnájom 2

Diplomovky - Nájom a podnájom3

Diplomovky – Nájom a podnájom3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.