Formálna úprava bakalárskej práce

Formálnu stránku bakalárskej práce upravujú metodické príručky písania záverečných prác.

Bakalárska práca pozostáva z nasledujúcich častí:

  1. Úvodná časť – obal, titulný list, zadanie záverečnej práce, poďakovanie (nepovinné), abstrakt v štátnom jazyku, kľúčové slová, abstrakt v cudzom jazyku, kľúčové slová v cudzom jazyku, obsah, zoznam ilustrácií a tabuliek, zoznam skratiek a značiek, slovník, licenčná zmluva a úvod.
  2. Hlavná textová časť (jadro diplomovej práce) – teoretická a empirická časť, diskusia, závery a odporúčania pre prax, zoznam použitej literatúry.
  3. Záverečná časť – register práce, dodatkové materiály a prílohy.

Pri bakalárskych prácach používame typ písma Times New Roman a riadkovanie 1,5. Veľkosť písma sa rozlišuje podľa členenia textu. Okraje v bakalárskej práci musia byť prispôsobené väzbe práce. Strana sa zarovnáva do bloku.

Vzor a ukážka bakalárskej práce

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 3

Bakalárska práca vzor 3

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.