Formálna úprava seminárnej práce: Na tieto 4 veci nesmiete zabudnúť!

Opakovanie je matka múdrosti. Aj keď ste o tom už možno niekedy počuli či čítali, v piatich základných bodoch vám pripomenieme, na čo v rámci formálnej úpravy seminárnej práce rozhodne nesmiete zabudnúť.

4 veci, na ktoré pri písaníseminárky určite nesmiete zabudnúť

  • Spracovanie seminárnej práce je zásadne v 1. osobe množného čísla, čo sa odborne nazýva autorský plurál. Alebo môžete písať v pasívnej konštrukcii, resp. v neurčitku. Aby ste mali predstavu, čo to autorský plurál v praxi znamená, uvedieme príklad: „Vychádzali sme z predpokladu…” alebo „V tejto práci sme sa zamerali na…”
  • Prezentácia seminárnej práce prebieha v minulom čase.
  • Formálna úprava textu seminárnej práce. Vo väčšine prípadov sa používa Microsoft Word. V tomto editore typ písma Times New Roman s veľkosťou 12 a riadkovaním 1,5. Text seminárnej práce by mal byť jednotný v celej práci. Samozrejme, až na výnimky ako sú názvy kapitol či nadpisy.
  • Seminárna práca sa skladá z titulného listu, úvodu, jadra, záveru, zoznamu bibliografických zdrojov a príloh.

Pár užitočných rád pre formálnuúpravu seminárnej práce

Titulný list sa fyzicky nečísluje, napriek tomu sa započítava do stránkovania.

Obsah sa formátuje na novú čistú stranu. Jeho cieľom je zorientovať čitateľa v texte seminárnej práce.

Úvod sa píše tiež na novú čistú stranu. Nemal by byť dlhší ako dve strany. Čísluje sa až druhá strana úvodu. Ak má úvod len jednu stranu, táto sa nečísluje. V tomto prípade začína číslovanie až na strane, kde začína prvá kapitola.

Jadro – Nadpisy podkapitol a kapitol zarovnávame vľavo. Každá hlavná kapitola sa uvádza samostatne na novej strane, aby bola dosiahnutá vyššia prehľadnosť. Za číslom označujúcim jednotlivé kapitoly sa nepíše bodka. Rozlišujeme úrovne – hlavná kapitola (I. úroveň), podkapitola (II. úroveň) a oddiel (III. úroveň). Nepíšeme za nimi bodku. Výnimkou je len bodka oddeľujúca čísla pri II. a III. úrovni.

Záver by z formálneho hľadiska nemal presiahnuť jednu stranu.

Zoznam bibliografických zdrojov – Uvádza sa na novú čistú stranu za záverom. Jednotlivé záznamy bibliografických zdrojov sa píšu v abecednom poradí a do zoznamu sa uvádzajú ako samostatné odseky bez zarážky. Sú oddelené medzerami.

Nezabúdajte, že prílohy sa do celkového rozsahu seminárnej práce nezapočítavajú.

Tento obsah bol zaradený v Seminárna práca. Zálohujte si trvalý odkaz.