Vzor bakalárskej práce – Štátne dlhopisy

Bakalárska práca : Štátne dlhopisy

Finančný trh v najširšom slova zmysle môžeme charakterizovať ako súbor transakcií, ktorými sa stretávajú ponuka a dopyt po voľných finančných prostriedkoch. Za nástroj finančného trhu je považovaný mechanizmus získavania peňažných prostriedkov, a ich využívanie v záujme efektívneho hospodárenia s peňažnými prostriedkami v prospech ich vlastníkov. Najtypickejší nástroj finančného trhu predstavujú cenné papiere.

Finančný trh predstavuje súčasť trhového mechanizmu. Jeho vznik, postupný rozvoj a aktívne využívanie svedčí o vysokej intenzifikácii využitia peňažných a kapitálových zdrojov.[1] Finančný trh je v trhovej ekonomike považovaný za vrchol všetkých ostatných trhov. Vo všeobecnosti je trh univerzálny a zároveň jeho zdroje a prostriedky sú využiteľné vo všetkých oblastiach. Hovorovo možno povedať, že finančný trh je miestom, kde sa stretáva dopyt a ponuka finančných prostriedkov.[2]

Vo všeobecnosti sa uvádzajú tri základné podmienky existencie a fungovania finančného trhu a to motív individuálneho sporenia a ich stimulácia, možnosť investovania dočasne voľných peňažných zdrojov a existencia príslušných inštitúcií, ktoré podporujú investovanie.[3] Finančné trhy môžu existovať a fungovať naplno a bez zábran jedine za situácie, že sú vyššie uvedené podmienky splnené.

Úlohou finančného trhu je predovšetkým sústreďovanie dočasne voľných zdrojov peňažných prostriedkov, rozmiestňovanie teda alokácia voľných zdrojov tam, kde ich využitie je najefektívnejšie , teda zabezpečenie pružného prelievania kapitálu z odvetvia do odvetvia a prerozdeľovanie voľných zdrojov, to je premena úspor na investície.[4]

Bakalárska práca vzor :

bakalarska-praca-cenne-papierebakalarska-praca-cenne-papiere2bakalarska-praca-cenne-papiere3
Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca. Zálohujte si trvalý odkaz.