Metodika bakalárskej práce

Bakalárska práca je záverečná vedecko-kvalifikačná písomná práca bakalárskeho študijného programu. Ide o obsiahnutie študovanej problematiky počas prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Obhajoba bakalárskej práce je súčasťou štátnej skúšky.

Pri práci je možné využívať viaceré druhy metód, a to buď pomocou:

  • dotazníka,
  • pozorovaním,
  • porovnávaním danej problematiky na základe poznatkov iných autorov.

O použitej metodike v bakalárskej práci rozhoduje do značnej miery poslucháč prvého stupňa vysokoškolského štúdia, avšak v mnohom mu je nápomocný aj školiteľ, ktorý má s danou problematikou mnohé skúsenosti.

Úskalie nesprávne zvolenej metodiky totiž môže spôsobiť, že autor bakalárskej práce sa dostane do slepej uličky a nebude vedieť relevantne danú prácu dokončiť. Stáva sa to napríklad v prípadoch, kedy sa autor bakalárskej práce venuje ešte málo prebádanej problematike, pričom si zvolí metódu porovnávania poznatkov iných autorov. Obdobný problém môže nastať, aj keď existuje určitý počet protichodných záverov a daný poslucháč nemá vhodné možnosti na zistenie relevantnosti jednotlivých výsledkov.

V takom prípade je vhodnejšie venovať sa danej problematike tak, že využije metódu zberu informácií iných autorov a na základe množstva relevantných údajov sa rozhodne o ďalšom postupe metodiky, ktorú bude používať.

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.