Metodika bakalárskej práce

Bakalárska práca je záverečná vedecko-kvalifikačná písomná práca bakalárskeho študijného programu. Ide o obsiahnutie študovanej problematiky počas prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Obhajoba bakalárskej práce je súčasťou štátnej skúšky.

Druhy metód v bakalárskej préci

Pri práci je možné využívať viaceré druhy metód, a to buď pomocou:

  • dotazníka,
  • pozorovaním,
  • porovnávaním danej problematiky na základe poznatkov iných autorov.

O použitej metodike v bakalárskej práci rozhoduje do značnej miery poslucháč prvého stupňa vysokoškolského štúdia, avšak v mnohom mu je nápomocný aj školiteľ, ktorý má s danou problematikou mnohé skúsenosti.

Úskalie nesprávne zvolenej metodiky totiž môže spôsobiť, že autor bakalárskej práce sa dostane do slepej uličky a nebude vedieť relevantne danú prácu dokončiť. Stáva sa to napríklad v prípadoch, kedy sa autor bakalárskej práce venuje ešte málo prebádanej problematike, pričom si zvolí metódu porovnávania poznatkov iných autorov.

Relevantnosť výsledkov

Obdobný problém môže nastať, aj keď existuje určitý počet protichodných záverov a daný poslucháč nemá vhodné možnosti na zistenie relevantnosti jednotlivých výsledkov.

V takom prípade je vhodnejšie venovať sa danej problematike tak, že využije metódu zberu informácií iných autorov a na základe množstva relevantných údajov sa rozhodne o ďalšom postupe metodiky, ktorú bude používať.

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.