Novoročná SÚŤAŽ o iPhone6 ! ! !

Poster sutaz iphone6 05

Veľká novoročná súťaž o iPhone 6 s portálom www.pisanieprac.sk je TU !

Každý, kto si v čase od 20.1.2015 do 31.3.2015 záväzne objedná zhotovenie podkladov pre svoju Bakalársku, Diplomovú alebo Rigoróznu prácu s termínom dodania najneskôr do 30.4.2015, bude zaradený do žrebovania o nový iPhone 6 – 16GB.

A pozor – navyše si výherca môže vybrať farebné vyhotovenie podľa seba (strieborná , zlatá alebo kozmická sivá).

Tak neváhaj a vyplň OBJEDNÁVKU TU !

Pravidlá súťaže:
1. Usporiadateľ súťaže je vlastník domény www.pisanieprac.sk
2. Výhrou je mobilný telefón značky Apple iPhone 6 s kapacitou 16 GB.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby nad 18 rokov plne spôsobilé na právne úkony.
4. Súťaž trvá od 20.1.2015 do 31.3.2015.
5. Podmienkou súťaže je vyplniť objednávku na www.pisanieprac.sk/objednavka na podklady pre Bakalársku, Diplomovú alebo Rigoróznu prácu s termínom dodania najneskôr do 30.4.2015, objednávku záväzne potvrdiť (dodanie diela záväzne objednať), a mať v čase žrebovania riadne uhradených aspoň 50% z dohodnutej ceny diela.
6. Žrebovanie výhercu sa uskutoční dňa 1.5.2015. Výherca bude kontaktovaný na kontaktné údaje zadané v objednávke.
7. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
8. V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.
9. Forma, spôsob ako aj termín odovzdania výhry výhercovi budú dohodnuté s výhercom.
10. Usporiadateľ nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
11. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
12. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.
13. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
14. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.
V Bratislave, 19.1.2015

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.