Seminárna práca forma

Seminárna práca pozostáva spravidla z nasledujúcich častí:

Úvodná časť – titulný list, obsah a úvod. Niektoré školy vyžadujú v individuálnych prípadoch ďalšie časti, ktoré sú zvyčajne súčasťami „väčších“ písomných prác, ako napr. poďakovanie, abstrakt, kľúčové slová, zoznam ilustrácií a tabuliek, zoznam skratiek a značiek, slovník, licenčná zmluva alebo čestné prehlásenie.

Hlavná textová časť – jadro práce – či už teoretické spracovanie témy, prípadne praktické alebo analytické spracovanie, diskusia, (v závislosti od povahy zadania) závery a odporúčania pre prax, zoznam použitej literatúry,

Záverečná časť – napr. dodatkové materiály, prílohy.

Vzor a ukážka seminárnej práce:

Seminárna práca vzor - 1

Seminárna práca vzor – 1

Seminárna práca vzor - 2

Seminárna práca vzor – 2

Seminárna práca vzor - 3

Seminárna práca vzor – 3

Tento obsah bol zaradený v Seminárna práca a označkovaný ako , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.