Škola úspešne ukončená – čo treba spraviť?

Ak si úspešne skončil štúdium na vysokej, čaká ťa nejaká tá oslava, možno trochu zaslúženého oddychu, prípadne rovno nabehneš do novej práce…netreba však zabúdať, že ako absolventovi VŠ ti vyplývajú aj určité práva a povinnosti, napr. v súvislosti so zdravotným a sociálnym poistením?

Absolvent VŠ sa hneď na druhý deň po vykonaní štátnej skúšky stáva samoplatcom. Stráca charakter nezaopatreného dieťaťa nasledujúcim dňom po ukončení štúdia na vysokej škole záverečnou skúškou, štát hradí za absolventa zdravotné poistenie štát iba do dňa, v ktorom bola vykonaná záverečná skúška. Evidencia na ÚPSVR (ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny) je dobrovoľná, absolventovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Ako dobrovoľne nezamestnaná osoba je povinný sám si hradiť zdravotné poistenie.

Osem kalendárnych dní

Absolvent si musí ustrážiť aj nahlasovanie zmien vo vlastnej zdravotnej poisťovni. Štandardná lehota platná pre nahlasovanie zmien zdravotnej poisťovni, ktoré nastali na strane poistencov, je 8 kalendárnych dní. Študentom, ktorí ukončili strednú školu, plynie táto lehota od 1. 9.

Ako je to so stredoškolákmi?

Poistencom štátu je ako študent strednej školy (stredná odborná škola, stredné odborné učilište, gymnázium, nadstavbové štúdium) najdlhšie do 31. augusta roka, v ktorom má študent štúdium ukončiť.

Od 1. septembra si platí ako samoplatiteľ, ak nepokračuje v štúdiu, nezaeviduje sa na úrade práce, nezamestná sa a ani nezačne podnikať. Tento fakt poisťovni treba nahlásiť do ôsmich dní.

Úrad práce

Keď sa zaeviduješ na úrade práce, platí za teba štát, túto skutočnosť však musíš oznámiť zdravotnej poisťovni. Pokiaľ sa nestihneš zaevidovať do siedmich dní, si povinný platiť si zdravotné poistenie, čo je 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu (412,- €), čiže 57,68 € za mesiac.

Čo, ak pokračuješ v štúdiu?

Pokiaľ sa rozhodneš ďalej študovať na vysokej škole v tom istom roku, platí za teba štát aj počas prázdnin až do zápisu na vysokú školu.

Čo, ak nastupuješ do zamestnania?

Ak sa hneď po škole zamestnáš, vznik pracovného pomeru oznámi poisťovni tvoj zamestnávateľ; ten za teba platí aj odvody, si však povinný poisťovni oznámiť ukončenie štúdia.

Čo, ak odchádzaš do zahraničia?

Tí, ktorí po škole odídu do zahraničia, majú takisto voči poisťovni oznamovaciu povinnosť. V prípade, ak v zahraničí budeš pracovať, odvody si budeš platiť tam, nie na Slovensku.

Čo, ak začneš podnikať? Keď začneš podnikať, vznik tvojho živnostenského oprávnenia oznámi živnostenský úrad a preddavky na poistné si ako živnostník hradíš sám. Pozor – Ak podnikáš podľa osobitných predpisov (nie na základe živnostenského listu), oznám to aj zdravotnej poisťovni – v prípadoch, keď začneš pracovať na základe koncesnej listiny, podľa autorského zákona a pod.

A čo vysokoškolák?

V zásade to isté platí pre absolventov vysokoškolského štúdia druhého stupňa (napr. magister, inžinier…) v období prázdnin, ak pokračuješ a zapíšeš sa v tom istom roku na doktorandské štúdium dennou formou.

Iba do 26. roku

Štát platí poistné za teba ako študenta denného alebo externého štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (t. j. do získania titulu Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., Mgr., Mgr. Art.), najdlhšie však do 26 rokov veku. Výnimkou sú študenti do 30 rokov, ktorí študujú denne a ešte nezískali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ako je to, keď prerušíš štúdium?

Pri prerušení štúdia za teba štát neplatí. Túto skutočnosť je rovnako potrebné oznámiť poisťovni do 8 dní. Ak sa hneď po škole zamestnáš, vznik pracovného pomeru poisťovni oznámi tvoj zamestnávateľ. Ten za teba platí aj poistné. Si však povinný oznámiť poisťovni ukončenie štúdia.

Kedy sa prihlásiť do evidencie?

Aj keď termín premeškáš, môžeš sa na úrad práce prihlásiť. Termínom však bude deň, keď žiadosť podáš. Ak sa teda prihlásiš neskôr, musíš si za toto obdobie sám uhradiť zdravotné poistné.

Dostanem sociálne dávky?

Po skončení školy nemáš nárok na podporu. Môžeš však požiadať o inú dávku, teda dávku v hmotnej núdzi. Písomnú žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi si môžeš podať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, na oddelení pomoci v hmotnej núdzi v mieste trvalého pobytu. Ak po škole bývaš u rodičov, posudzuje sa aj ich plat. Takže ak je dostatočne vysoký, nárok na dávku nemáš. Okrem toho úrady poskytujú aj iné príspevky, o ktorých sa môžeš informovať na úrade práce, napr. príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, atď.

Ako sa zaregistrovať na úrade práce?

Ako absolvent si musíš osobne podať písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR, v ktorého územnom obvode máš trvalý pobyt (žiadosť o zaradenie do evidencie občan získaš priamo na úrade). Ak požiadaš o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po ukončení štúdia, budeš zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po ukončení štúdia.

Ak požiadaš o zaradenie do evidencie po uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia štúdia, budeš zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom osobného podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ pri opakovanej evidencii).

Budeš potrebovať:

  • platný občiansky preukaz,
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, diplom)
  • potvrdenie o dobe štúdia vydané školou
  • vyhlásenie o (ne)podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium I. stupňa, II. stupňa, III. stupňa

Ďalšie informácie dostaneš priamo na úrade práce, v sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.