Esej : Podnikanie

esej-vzor-podnikanieAk sa dobre pozrieme na trend súčasnej doby nevyhneme sa pohľadu na neustále sa uháňajúce ekonomicky činné obyvateľstvo po celom svete, ktoré sa každý deň uháňa za dosiahnutím spoločenského statusu, za dosiahnutím vlastného osobného prospechu a tým vlastne sa stáva, alebo sa aspoň snaží byť ekonomicky činným obyvateľstvom a to predovšetkým s cieľom dosahovať sebestačnosť a dostatok finančných zdrojov, prostredníctvom ktorých si bude môcť zabezpečiť uspokojovanie svojich osobných cieľov, snov a túžob a to v poslednom období predovšetkým v materiálnej oblasti. To, na akej úrovni sa človek nachádza čo sa týka materiálneho zabezpečenia určuje následne jeho status v danej spoločnosti, jeho zaradenie a v neposlednom rade jeho vzťahy s inými ľuďmi jednak v osobnom živote a jednak v profesionálnej oblasti.

Mnohí mladí ľudia sú od ranného detstva ovplyvňovaní práve týmto celospoločenským trendom a v dôsledku čoho títo mladí ľudia pristupujú k svojim osobným záujmom, k svojim koníčkom, k výberu svojej školy a následne sú aj pri myšlienkach o svojom budúcom napredovaní ovplyvňovaní práve týmito názormi a postojmi svojho okolia. Mladý jedinec je od útleho veku formovaný predovšetkým postojmi svojich rodičov a svojho blízkeho okolia. Tým, že rodinní príslušníci sú tí, ktorí stoja za ich rozhodnutiami, teda majú veľký vplyv na ich osobné rozhodnutia, mladý človek si svoj budúci život kreuje aj skrz ich postoje a názory, ktoré postupne preberá a privlastňuje si ich.

Nie, netvrdím, že je to len takto, pretože mnoho mladých jedincov je vedených k tomu, aby zastávali svoj vlastný názor a to za akýchkoľvek okolností a nenechali sa strhnúť prúdom celospoločenského diania. Mnohí však majú svoje vzory v rodičoch, v súrodencoch, v učiteľoch. Tí sú však neustále nútení dosahovať častokrát aj nadľudské výkony, ktoré sú v súčasnej dobe in. Je neustálym trendom byť v strehu, byť výkonným a dosahovať obrovské životné úspechy a to šialenou rýchlosťou, ktorá ich neustále núti byť v strehu, byť pripravení na každú životnú situáciu a zvládať všetko bez toho, aby človek akýmkoľvek spôsobom dokázal všetkým naokolo, že to všetko zvládne. Ibaže fungovať v takomto svete nie je vôbec jednoduché a nikto z nás predsa nie je stroj, aby to dokázal zvládať bez akýchkoľvek dopadov na jeho osobnosť.

S trendom byť ekonomicky aktívnym človekom za akýchkoľvek okolností sa stretávame už v samotnom výchovno-vzdelávacom procese a to v školách a v školských zariadeniach. Je poznačený celospoločenskými zmenami, v dôsledku ktorých sa vytvoril v spoločnosti priestor pre zapĺňanie myšlienok demokracie a suverenity štátnotvorného národa a podmienok jednak pre kultúrny ako aj vzdelávací rozvoj všetkých občanov. V nadväznosti na tieto zmeny v spoločnosti sa objavili aj nové požiadavky neustále kladené na kvalifikáciu pracovnej sily, ktorá je pre spoločnosť základom ich ďalšieho napredovania

Tento obsah bol zaradený v Uncategorized a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.