Anotácia diplomovej práce

Podľa akademického slovníka [1] je anotácia redukovaný text stručne charakterizujúci obsah dokumentu, poprípade informujúci o autorovi, zameraní, vedeckej alebo umeleckej hodnote dokumentu.

Anotácia môže mať vysvetľujúci alebo odporúčací charakter a obsahovať informácie prevzaté z iných dokumentov.

Anotácia diplomovej práce je teda krátka charakteristika či stručné zhrnutie toho, čomu ste sa vo svojej diplomovej práci venovali. Môže obsahovať tiež obsah a spôsob spracovania, a zároveň aj výsledky záverečnej práce.

Anotácia diplomovej práce sa nachádza v úvodnej časti diplomovej práce a spravidla sa umiestňuje za zadanie práce. Zvyčajne obsahuje názov fakulty, študijný program, meno autora, vedúceho a konzultanta záverečnej práce.

Aký je rozsah anotácie bakalárskej práce?

Rozsah anotácie diplomovej práce si určujú vysoké školy, resp. fakulty vo svojich smerniciach. Zvyčajne je to však niekoľko riadkov, napríklad 4-5 riadkov. Niektoré fakulty uvádzajú rozsah anotácie bakalárskej práce až na jednu stranu, prípadne vyžadujú aj anotáciu v cudzom jazyku.

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca. Zálohujte si trvalý odkaz.