Diplomová práca patrí medzi vedecké práce

Diplomová práca patrí medzi vedecké práce, ktoré sa píšu po absolvovaní druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania a kde študenti preukazujú svoje odborné a vedecké znalosti a zručnosti.

Diplomové práce sa zadávajú poslucháčom vysokých škôl s patričným predstihom, pričom si poslucháč volí tému, ktorú považuje za spoločensky potrebnú riešiť, má k nej vzťah a túžbu prispieť vedeckej obci poznatkami, ktoré táto práca prinesie. Viac si môžete prečítať v časti Ako písať diplomovú prácu.

Diplomová práca je v podstate výskumná práca, kde študent robí výskumnú činnosť v oblasti, v ktorej sa vzdelával a v ktorej chce získať vysokoškolský diplom.

Časti diplomovej práce

Prvá časť

Každá diplomová práca vychádza z poznatkov iných autorov, ktorí sa už predtým danej problematike venovali. Preto sa najčastejšie prvá kapitola venuje teoretickej časti, kde autor diplomovej práce konfrontuje (cituje, resp. parafrázuje) iných autorov, pričom k týmto poznatkom pripája len veľmi jednoduchý vlastný komentár. V podstate sa jedná o zber informácií, ktoré sa v danej oblasti už v minulosti riešili.

Druhá časť

V druhej časti sa autor diplomovej práce venuje už bližšie svojej zvolenej téme, kde popisuje nielen názory iných autorov, ale uvádza stav v súčasnosti, a to jednak z domáceho a jednak zo zahraničného prostredia. Takto sa čitateľ diplomovej práci môže oboznámiť so súčasným stavom danej problematiky.

Tretia časť

Tretia časť diplomovej práce sa venuje najčastejšie samotnému výskumu, kde autor diplomovej práce zbiera informácie od respondentov a následne získané informácie určitým spôsobom sumarizuje.

Štvrtá časť

V štvrtej časti diplomovej práce sa získané vedomosti konfrontujú s teoretickými poznatkami z prvej a druhej časti diplomovej práce a navrhujú sa riešenia pre prípadnú ďalšiu vedeckovýskumnú prácu.

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca. Zálohujte si trvalý odkaz.