Formálna úprava záverečnej práce – UKF Nitra

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len UKF Nitra) platia nasledovné odporúčania na formálnu úpravu záverečnej práce:

Záverečná práca sa vypracúva spravidla v štátnom (slovenskom) jazyku, v prvej osobe množného čísla v minulom čase. So súhlasom dekana fakulty môže byť záverečná práca napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku.

Odporúčaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12 a je jednotný v celej práci. Odporúčané nastavenie strany – riadkovanie 1,5, okraje zľava 3,5 cm, sprava 2 cm, zhora a zdola 2,5 cm, orientácia na výšku, formát A4.

Odporúčaný rozsah bakalárskej práce je 30 až 40 strán (54 000 až 72 000 znakov vrátane medzier), diplomovej práce 50 až 70 strán (90 000 až 126 000 znakov) a dizertačnej práce 80 až 120 strán (144 000 až 216 000 znakov).

Záverečná práca musí byť napísaná podľa platných pravidiel slovenského jazyka (prípadne použitého cudzieho jazyka).

Práca má štandardnú úpravu a musí rešpektovať formálne a citačné kritériá i zásady odkazovania na primárnu a sekundárnu literatúru.

Záverečné práce sa vypracúvajú v tlačenej podobe zviazané v pevnej väzbe (nie hrebeňovej) tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať.

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca a označkovaný ako , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.