Smernica o záverečných prácach – UKF Nitra

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ,Smernica č. 7/2009 o záverečných prácach

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len „rektor“ a „UKF“) v zmysle čl. 9
ods. 3 písm. d) Štatútu UKF (ďalej len „štatút“) vydáva túto smernicu:

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Účelom smernice je zabezpečenie jednotných podmienok a postupu pri príprave a posudzovaní záverečných prác.
 2. Smernica je záväzná pre všetky súčasti UKF a ich pracoviská a pre všetkých študentov
  a zamestnancov UKF.
 3. Podmienky prípravy a posudzovania záverečných prác ustanovujú predovšetkým tieto predpisy:a) Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“),

b) Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“),

c) Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia,

d) Metodické usmernenie MŠ SR 14/2009-R o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní,

e) STN ISO 690:1998 Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra,

f) STN 01 6910: 1999. Pravidlá písania a úpravy písomností,

g) STN ISO 2145: 1997. Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov,

h) STN ISO 690-2:2001 Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti,

i) ISO 7144:1986 Dokumentácia – Úprava diplomových a kvalifikačných prác a podobných dokumentov,

j) Študijný poriadok UKF.

 1. Záverečná práca je podľa zákona o vysokých školách súčasťou štúdia podľa každého študijného programu. Jej obhajoba je súčasťou štátnej skúšky[1] a je jednou z podmienok úspešného ukončenia štúdia.
 2. Školiace pracovisko je pracovisko UKF alebo jej súčasti (napr. katedra alebo ústav), ktoré vytvára študentovi materiálne a technické podmienky na vytvorenie záverečnej práce. Školiace pracovisko môže na základe písomnej dohody s UKF spolupracovať aj
  s externým subjektom (súkromná firma, štátna alebo verejná organizácia a pod.).
 3. Záverečná práca je samostatnou prácou študenta, ktorú uskutočňuje pod vedením školiteľa určeného vedúcim školiaceho pracoviska; v prípade externého školiteľa vedúci školiaceho pracoviska určí študentovi aj konzultanta zo zamestnancov UKF.
 4. Licenčná zmluva o použití školského diela[2] (ďalej len „licenčná zmluva“) je podľa autorského zákona zmluva medzi autorom a vysokou školou, ktorá upravuje spôsob použitia a zverejnenia záverečnej práce.
 5. Podľa autorského zákona záverečná práca je školské dielo vytvorené študentom na splnenie študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k vysokej škole.
 6. Šablóna záverečnej práce je vzorový dokument, ktorý slúži na unifikáciu vzhľadu záverečných prác a pomoc študentom pri tvorbe práce. Je zverejnený na osobitnej stránke Univerzitnej knižnice UKF (ďalej len „univerzitná knižnica“).

Článok 2
Druhy záverečných prác

 1. Záverečnou prácou je:

a) bakalárska práca[3] – pri štúdiu podľa študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program),

b) diplomová práca[4] – pri štúdiu podľa študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách (magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program) alebo

c) dizertačná práca[5] – pri štúdiu podľa študijného programu tretieho stupňa (doktorandský študijný program).

 1. Bakalárskou prácou sa overuje zvládnutie teoretických a praktických základov riešeného problému. Študent má preukázať schopnosť pracovať s domácou aj zahraničnou odbornou literatúrou, vybrať z nej podstatné informácie pre svoju tému, uplatniť svoje schopnosti pri zhromažďovaní, interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry. Môže mať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie, prípadne môže ísť o aplikáciu v praxi alebo o riešenie čiastkovej úlohy.
 2. Diplomová práca sa líši od bakalárskej práce rozsahom a kvalitou spracovania témy. Spracovaním diplomovej práce má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a tvorivo ich uplatňovať a používať pri riešení konkrétnych problémov. Diplomová práca môže mať charakter teoretický, výskumný alebo aplikačný.
 3. Dizertačnou prácou má študent preukázať schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja, alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Práca prezentuje výsledky vedeckého bádania
  a aplikáciu výsledkov výskumu v spoločenskej praxi. Vyznačuje sa vysokým stupňom analýzy a syntézy poznatkov a tiež dostatočným prehľadom existujúcej odbornej literatúry. Výsledkom dizertačnej práce by malo byť získanie nových poznatkov v danej problematike.
 4. Každá záverečná práca musí byť originálna, vytvorená autorom pri dodržaní pravidiel práce s informačnými zdrojmi. Zároveň musí byť vypracovaná v súlade s autorským zákonom, nesmie mať charakter plagiátorstva a narúšať autorské práva iných autorov. Autor je povinný dôsledne a správne citovať použité informačné zdroje, menovite
  a konkrétne uviesť výsledky, presne opísať použité metódy a pracovné postupy, zdokumentovať laboratórne a iné výsledky a terénne výskumy iných autorov alebo autorských kolektívov.

Článok 3
Zadávanie záverečných prác

 1. Návrhy tém bakalárskych a diplomových prác sa zverejňujú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF (ďalej len „AIS“) v termíne stanovenom harmonogramom príslušného akademického roka. Za zverejnenie tém záverečných prác zodpovedá vedúci školiaceho pracoviska.
 2. Študent sa na bakalársku a diplomovú prácu prihlási prostredníctvom AIS vyplnením formulára prihlášky. Prihlášku študent vytlačí, podpíše a odovzdá na študijné oddelenie dekanátu fakulty, na ktorej je zapísaný.
 3. Návrhy tém doktorandských prác sa zverejňujú prostredníctvom webových stránok fakulty, ktorá zároveň zverejní aj spôsob a termíny prihlasovania sa študentov na štúdium. Termín zverejnenia tém doktorandských prác je určený harmonogramom akademického roka.
 4. Zadanie záverečnej práce (ďalej len „zadanie“) je dokument, ktorým UKF stanoví študentovi študijné povinnosti v súvislosti s vypracovaním záverečnej práce (príloha A). Zadanie spravidla obsahuje:

a) typ záverečnej práce,

b) názov záverečnej práce,

c) meno, priezvisko a tituly študenta,

d) meno, priezvisko a tituly školiteľa,

e) meno, priezvisko a tituly konzultanta z UKF v prípade externého školiteľa,

f) školiace pracovisko,

g) meno, priezvisko a tituly vedúceho školiaceho pracoviska,

h) anotáciu záverečnej práce,

i) jazyk, v ktorom sa práca vypracuje,

j) dátum schválenia zadania.

 1. Zadanie vypracúva školiteľ prostredníctvom AIS.
 2. Vedúci školiaceho pracoviska prostredníctvom AIS schváli študentovi zadanie, školiteľa, prípadne konzultanta záverečnej práce, vytlačí zadanie, potvrdí správnosť údajov svojim podpisom a zadanie doručí študentovi.
 3. Zadanie musí byť schválené a študentovi doručené najneskôr na začiatku akademického roka, v ktorom sa uskutoční obhajoba záverečnej práce.

Článok 4
Štruktúra záverečnej práce

 1. Záverečná práca obsahuje tieto hlavné časti:

a) úvodná časť,

b) hlavná textová časť,

c) prílohy (nepovinné),

d) záverečná časť (nepovinné).

 1. Úvodná časť záverečnej práce obsahuje tieto položky v danom poradí:

a) obal,

b) titulný list,

c) zadanie,

d) poďakovanie (nepovinné),

e) abstrakt v štátnom jazyku,

f) abstrakt v anglickom, resp. inom cudzom jazyku,

g) obsah,

h) zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné),

i) zoznam skratiek a značiek (nepovinné),

j) slovník (nepovinné).

 1. Obal záverečnej práce (príloha B) obsahuje:

a) názov vysokej školy,

b) názov fakulty, na ktorej je študent zapísaný,

c) názov práce a podnázov práce, ak sa použil (nepovinné),

d) typ záverečnej práce (bakalárska, diplomová alebo dizertačná),

e) meno, priezvisko a tituly autora práce,

f) rok vydania práce.

 1. Titulný list obsahuje úplnú informáciu o práci (príloha C) v štruktúre:

a) názov vysokej školy,

b) názov fakulty, na ktorej je študent zapísaný,

c) názov práce a podnázov práce, ak sa použil,

d) typ záverečnej práce (bakalárska, diplomová alebo dizertačná),

e) meno, priezvisko a tituly autora práce,

f) študijný program,

g) číslo a názov študijného odboru alebo odborov,

h) meno, priezvisko a tituly školiteľa,

i) meno, priezvisko a tituly konzultanta z UKF v prípade externého školiteľa,

j) školiace pracovisko,

k) miesto a rok vydania práce.

 1. Zadanie je kópia oficiálneho zadania záverečnej práce podľa článku 3 schválená vedúcim školiaceho pracoviska.
 2. Poďakovanie autora záverečnej práce je nepovinná strana záverečnej práce. Obsahuje poďakovanie školiteľovi a ďalším osobám, pracoviskám alebo inštitúciám za pomoc a podporu pri vypracúvaní práce.
 3. Abstrakt obsahuje informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu, výsledkoch
  a význame celej práce. Súčasťou abstraktu je 3 – 5 kľúčových slov. Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov. Jazykové verzie abstraktov sa uvádzajú na samostatných stranách.
 4. Obsah je prehľad nečíslovaných a číslovaných častí (kapitol) práce.
 5. Zoznam ilustrácií, zoznam tabuliek, zoznam skratiek a značiek, ako aj slovník sú nepovinné časti práce. Zoznamy sa uvádzajú v prípadoch, ak prispejú k zvýšeniu prehľadnosti, jednoznačnosti výkladu a zrozumiteľnosti práce.
 6. Hlavnú textovú časť záverečnej práce tvorí:

a) úvod,

b) jadro,

c) záver,

d) resumé (povinné iba v prípade, ak je práca vypracovaná v inom ako štátnom jazyku),

e) zoznam použitej literatúry.

 1. V úvode autor stručne a výstižne charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je predmetom záverečnej práce a oboznamuje čitateľa s významom, cieľmi a zámermi práce. Autor v úvode zdôrazňuje, prečo je práca dôležitá a prečo sa rozhodol spracovať danú tému. Úvod ako názov kapitoly sa nečísluje a jeho rozsah je spravidla 1 až 2 strany.
 2. Jadro je hlavná časť práce a člení sa na kapitoly, podkapitoly, odseky, pododseky a pod., ktoré sa vzostupne číslujú. Každá nová očíslovaná kapitola prvej úrovne sa začína na novej strane.
 3. Členenie jadra práce je určené typom práce. Vo vedeckých a odborných prácach má jadro spravidla tieto hlavné časti:

a) súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,

b) cieľ práce,

c) metodika práce a metódy skúmania,

d) výsledky práce,

e) diskusia.

 1. V časti Súčasný stav riešenej problematiky autor uvádza dostupné informácie a poznatky týkajúce sa danej témy. Zdrojom pre spracovanie sú aktuálne publikované práce domácich a zahraničných autorov. Podiel tejto časti práce má tvoriť približne 30 %.
 2. Časť Cieľ práce jasne, výstižne a presne charakterizuje predmet riešenia. Súčasťou sú aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie cieľa hlavného.
 3. Časť Metodika práce a metódy skúmania spravidla obsahuje:

a) charakteristiku objektu skúmania,

b) pracovné postupy,

c) spôsob získavania údajov a ich zdroje,

d) použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov,

e) štatistické metódy.

 1. Výsledky práce a Diskusia sú najvýznamnejšou časťou záverečnej práce. Výsledky (vlastné postoje alebo vlastné riešenia), ku ktorým autor dospel, sa musia logicky usporiadať a pri popisovaní sa musia dostatočne zhodnotiť. Zároveň sa komentujú všetky skutočnosti a poznatky v konfrontácii s výsledkami iných autorov. Výsledky práce a Diskusia môžu tvoriť aj jednu samostatnú časť; spoločne tvoria spravidla 30 až 40% záverečnej práce.
 2. V Závere je potrebné v stručnosti zhrnúť dosiahnuté výsledky vo vzťahu k stanoveným cieľom. Rozsah Záveru je minimálne dve strany. Záver ako kapitola sa nečísluje.
 3. Ak je záverečná práca napísaná v cudzom jazyku, musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku v rozsahu spravidla 10% rozsahu záverečnej práce.
 4. Zoznam použitej literatúry obsahuje úplný zoznam bibliografických odkazov. Rozsah tejto časti je daný počtom použitých literárnych zdrojov, ktoré musia korešpondovať
  s citáciami použitými v texte.
 5. Nepovinná časť Prílohy obsahuje materiály, ktoré neboli zaradené priamo do textu. Každá príloha sa začína na novej strane, je označená samostatným veľkým písmenom
  a zoznam príloh je súčasťou obsahu.
 6. Nepovinná Záverečná časť práce môže obsahovať register práce, životopis autora
  a ďalšie dodatkové materiály.

Článok 5
Citácie a bibliografické odkazy

 1. Pri citovaní je dôležitá etika aj technika citovania. Etika citovania určuje spôsob dodržiavania etických noriem vo vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré sú obsiahnuté v iných dokumentoch a v použitej literatúre. Technika citovania vyjadruje, či a ako správne, podľa normy[6], autor spája miesta v texte so záznamami o dokumentoch, ktoré sú v zozname bibliografických odkazov.
 2. Pri záverečných prácach sa odporúča používať metódu citovania podľa prvého údaja (mena) a dátumu, pri ktorej sa v texte uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko autora, alebo prvé slovo z názvu) a rok vydania citovaného dokumentu. V prípade potreby sa v zátvorkách uvedú za rokom aj čísla citovaných strán. Ak majú dva alebo niekoľko dokumentov ten istý prvý údaj a rovnaký rok, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c,
  a pod.) za rokom vo vnútri zátvoriek. Rovnaké označenie sa urobí aj v zozname bibliografických odkazov.
 3. Jednotlivé položky v zozname bibliografických odkazov sa uvádzajú v abecednom poradí. Sú usporiadané podľa prvého prvku (údaja), za ktorým nasleduje rok vydania dokumentu. Za nim v prípade potreby nasledujú malé písmená, ktorými sa odlišujú odkazy s rovnakým prvým údajom a rokom vydania.
 4. Popis príkladov citácií je v prílohe D.

Článok 6
Formálna úprava záverečnej práce

 1. Záverečná práca sa vypracúva spravidla v štátnom (slovenskom) jazyku, v prvej osobe množného čísla v minulom čase. So súhlasom dekana fakulty môže byť záverečná práca napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku.
 2. Odporúčaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12 a je jednotný v celej práci. Odporúčané nastavenie strany – riadkovanie 1,5, okraje zľava 3,5 cm, sprava 2 cm, zhora a zdola 2,5 cm, orientácia na výšku, formát A4.
 3. Odporúčaný rozsah bakalárskej práce je 30 až 40 strán (54 000 až 72 000 znakov vrátane medzier), diplomovej práce 50 až 70 strán (90 000 až 126 000 znakov) a dizertačnej práce 80 až 120 strán (144 000 až 216 000 znakov).
 4. Záverečná práca musí byť napísaná podľa platných pravidiel slovenského jazyka (prípadne použitého cudzieho jazyka).
 5. Práca má štandardnú úpravu a musí rešpektovať formálne a citačné kritériá i zásady odkazovania na primárnu a sekundárnu literatúru.
 6. Záverečné práce sa vypracúvajú v tlačenej podobe zviazané v pevnej väzbe (nie hrebeňovej) tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať.

Článok 7
Predkladanie záverečnej práce,
licenčná zmluva

 1. Záverečné práce v tlačenej podobe sa odovzdávajú v dvoch (bakalárske a diplomové práce) a v štyroch vyhotoveniach (dizertačné práce) na príslušnom oddelení dekanátu fakulty, na ktorej je študent zapísaný.
 2. Študent je povinný odovzdať záverečnú prácu univerzitnej knižnici aj v elektronickej forme prostredníctvom informačného systému Evidencie záverečných prác UKF (ďalej len „EZP“).
 3. Záverečná práca v elektronickej forme musí spĺňať tieto náležitosti:

a) musí byť vyhotovená vo formáte PDF, tak aby bolo možné získať z neho textové informácie[7],

b) musí byť identická s tlačenou verziou.

 1. Súčasťou odovzdania záverečnej práce v tlačenej podobe podľa ods. 1 je:

a) vyplnená a študentom podpísaná licenčná zmluva (príloha E), alebo Vyhlásenie autora záverečnej práce o nesprístupnení diela (príloha F) (ďalej len „vyhlásenie autora“),

b) potvrdenie o odovzdaní záverečnej práce univerzitnej knižnici v elektronickej podobe.

 1. Licenčná zmluva sa podpisuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis sa zakladá v osobnom spise študenta na dekanáte fakulty a druhý dostane autor.
 2. Podpísaná licenčná zmluva alebo vyhlásenie autora sa zakladá v osobnom spise študenta.
 3. Licenčnú zmluvu, resp. vyhlásenie autora a potvrdenie o odovzdaní záverečnej práce v elektronickej podobe si študent vytvorí použitím EZP pri odovzdaní práce v elektronickej podobe.
 4. Prostredníctvom EZP sa v Centrálnom registri záverečných prác posudzuje aj originalita (miera zhody textu práce s databázou originálnych textov) záverečnej práce. Overenie
  a získanie Protokolu o originalite je podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej práce.

Článok 8
Hodnotenie a obhajoba záverečnej práce

 1. Záverečnú prácu hodnotí školiteľ a jeden oponent, v prípade dizertačnej práce traja oponenti (ďalej len „oponent“). Školiteľa a oponenta záverečnej práce určuje vedúci školiaceho pracoviska.
 2. Školiteľ a oponent vypracujú posudok na záverečnú prácu prostredníctvom AIS vyplnením určeného formulára (príloha G). Posudok sa zameriava predovšetkým na posúdenie:

a) aktuálnosti a náročnosti zadanej témy práce,

b) zorientovania sa študenta v danej problematike predovšetkým analýzou domácej a zahraničnej literatúry,

c) vhodnosti zvolených metód spracovania riešenej problematiky,

d) formulácie cieľov práce a miery ich splnenia,

e) rozsahu a úrovne dosiahnutých výsledkov,

f) analýzy a interpretácie výsledkov a formulácie záverov práce,

g) využiteľnosti výsledkov v praxi,

h) prehľadnosti a logickej štruktúry práce,

i) formálnej, jazykovej a štylistickej úrovne práce.

 1. Súčasťou posudku je aj posúdenie silných a slabých stránok práce, odporúčania, otázky alebo námety týkajúce sa obhajoby záverečnej práce a navrhované výsledné hodnotenie záverečnej práce. Posudky musia byť sprístupnené študentovi minimálne jeden týždeň pred obhajobou záverečnej práce prostredníctvom AIS. V prípade dizertačných prác musia byť posudky poskytnuté študentovi minimálne dva týždne pred obhajobou.
 2. Pri hodnotení záverečnej práce s rozdielom viac ako 2 stupne medzi hodnotením školiteľa a oponenta, požiada vedúci katedry oboch posudzovateľov o prehodnotenie posudkov, alebo zabezpečí vypracovanie ďalšieho posudku.
 3. Ak je bakalárska alebo diplomová práca hodnotená školiteľom alebo oponentom klasifikačným stupňom FX, študent má právo prácu obhajovať. V prípade dizertačnej práce môže študent prácu obhajovať iba v prípade, ak aspoň školiteľ a jeden oponent alebo dvaja oponenti odporúčajú prácu k obhajobe (hodnotia inou známkou ako FX).
 4. Obhajoba záverečnej práce sa uskutočňuje spravidla za prítomnosti školiteľa a aj oponenta na pracovisku UKF pred komisiou pre štátne skúšky, ktorú menuje dekan fakulty.

Článok 9
Zverejňovanie záverečných prác

 1. Úspešne obhájené záverečné práce v elektronickej forme sú trvale uchovávané prostredníctvom Centrálneho registra záverečných prác a prostredníctvom EZP.
 2. O spôsobe zverejnenia obhájenej záverečnej práce, resp. o jej nezverejnení rozhodne dekan na základe stanoviska skúšobnej komisie. Dekan je povinný rešpektovať ustanovenia licenčnej zmluvy, v odôvodnených prípadoch môže však sprístupnenie záverečnej práce obmedziť.
 3. Dekan fakulty najneskôr tri mesiace po obhajobách záverečných prác poskytne univerzitnej knižnici formou výpisu z AIS menovitý zoznam študentov, ktorí úspešne absolvovali obhajobu záverečnej práce vrátane rozhodnutia o spôsobe jej sprístupnenia. Do uvedeného termínu dekan fakulty zabezpečí odovzdanie jedného výtlačku záverečnej práce univerzitnej knižnici, ktorá zabezpečí bibliografickú registráciu, uchovávanie a sprístupnenie elektronických verzií obhájených prác na základe licenčnej zmluvy, vyhlásenia autora, resp. rozhodnutia dekana.
 4. Záverečné práce v elektronickej podobe sa zverejňujú prostredníctvom verejne prístupného elektronického katalógu univerzitnej knižnice.

Článok 10
Prechodné ustanovenia

 1. V akademickom roku 2009/2010 musia byť zadania podľa článku 3 schválené najneskôr do 30. novembra 2009.
 2. Na záverečné práce sa v akademickom roku vzťahujú ustanovenia článku 7 ods. 8 primerane.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

 1. Ustanovenia tejto smernice sa primerane vzťahujú aj na rigorózne, habilitačné, seminárne a iné záverečné alebo kvalifikačné práce.
 2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 21. septembra 2009.

V Nitre dňa 21. septembra 2009 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
rektor UKF v Nitre


[1] § 51 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[2] § 40 až § 44 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s aut. právom (autorský zákon)
[3] § 52 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
[4] § 53 ods. 3 a 4 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
[5] § 54 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
[6] STN ISO 690: 1998. Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra.
STN ISO 690-2: 2001, Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2 : Elektronické dokumenty alebo ich časti.
[7] dokument nesmie byť oskenovanou verziou tlačenej podoby práce; na vyhotovenie PDF formátu v požadovanej podobe možno použiť softvér, ktorý je k dispozícii prostredníctvom systému DOC (https://doc.ukf.sk v časti Softvér UKF – Freeware – voľne prístupný softvér)

 

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca a označkovaný ako , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.