Archív značiek: záverečná práca

Ako napísať dobrú záverečnú prácu

Výber témy záverečnej práce Bez ohľadu či píšete diplomovú, bakalársku, seminárnu alebo rigoróznu prácu a bez ohľadu na to, či ju píšete sami, alebo si podklady k práci dáte vypracovať tímu profesionálov, je veľmi dôležité vybrať si tému, ktorá vás … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované |

Štruktúra a úprava záverečnej práce

Každá vysoká škola má pre záverečné práce svoju vlastnú smernicu. Študenti sa pri písaní práce musia pridržiavať práve smernice svoje vysokej školy. Smernica je dokument, v ktorom je jasne a zreteľne uvedené ako má záverečná práca vyzerať po obsahovej a … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované |

Jazyková a štylistická stránka záverečnej práce

V záverečnej práci je najdôležitejšou zložkou riešený odborný problém. Nemali by ste však zabúdať, že práca je vaším verbálnym prejavom, preto je dôležité, aby bola napísaná na výbornej štylistickej a jazykovej úrovni. Ak dodržíte všetky obsahové a formálne náležitosti záverečnej … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované |

Na čo slúži osnova záverečnej práce

Pri spracovaní zvolenej problematiky záverečnej práce je vždy jednou z prvých úloh študenta vypracovať osnovu celkovej práce, ktorá sa tiež nazýva plán práce alebo koncepcia práce. Až po vytvorení celkovej osnovy práce nasleduje prvopis a nakoniec definitívna podoba záverečnej práce.

Publikované v Záverečná práca | Označkované , |

Šablóna na písanie záverečných prác – TU Zvolen

Šablóna na písanie záverečných prác: Bakalárska práca, Diplomová práca, Dizertačná práca, Habilitačná práca – TU Zvolen

Publikované v Smernice záverečných prác | Označkované , , , , , |

Formálna úprava záverečnej práce – UKF Nitra

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len UKF Nitra) platia nasledovné odporúčania na formálnu úpravu záverečnej práce: Záverečná práca sa vypracúva spravidla v štátnom (slovenskom) jazyku, v prvej osobe množného čísla v minulom čase. So súhlasom dekana fakulty môže … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované , , , |

Štruktúra záverečnej práce – UKF Nitra

Záverečná práca na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len UKF Nitra) obsahuje niekoľko hlavných častí: úvodná časť, hlavná textová časť, prílohy,, záverečná časť. Prílohy a záverečná časť sú nepovinné.

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , , , |

Smernica o záverečných prácach – UKF Nitra

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ,Smernica č. 7/2009 o záverečných prácach Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len „rektor“ a „UKF“) v zmysle čl. 9 ods. 3 písm. d) Štatútu UKF (ďalej len „štatút“) vydáva túto smernicu: Článok 1 … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované , , , |

Abstrakt záverečnej práce

Abstrakt je krátka výstižná charakteristika obsahu dokumentu a pripravuje ho spravidla sám autor, aby mohol čitateľa v skratke informovať o obsahu záverečnej práce. Abstrakt sa zverejňuje následne v databázových systémoch, povinne sa uvádza v slovenskom jazyku, ale odporúčaná je aj … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované , , , , |

Čo je záverečná práca

Záverečná práca je práca študenta, ktorou má preukázať schopnosť tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program. Záverečnú prácu vypracováva študent pod odborným dohľadom vedúceho záverečnej práce (školiteľom). Záverečnú prácu posudzuje oponent, ktorý vypracuje na záverečnú prácu písomný … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované , , , |