Štruktúra záverečnej práce – UKF Nitra

Záverečná práca na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len UKF Nitra) obsahuje niekoľko hlavných častí: úvodná časť, hlavná textová časť, prílohy,, záverečná časť. Prílohy a záverečná časť sú nepovinné.

Úvodná časť záverečnej práce obsahuje tieto položky v danom poradí:

a) obal,

b) titulný list,

c) zadanie,

d) poďakovanie (nepovinné),

e) abstrakt v štátnom jazyku,

f) abstrakt v anglickom, resp. inom cudzom jazyku,

g) obsah,

h) zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné),

i) zoznam skratiek a značiek (nepovinné),

j) slovník (nepovinné).

Obal záverečnej práce (príloha B) obsahuje:

a) názov vysokej školy,

b) názov fakulty, na ktorej je študent zapísaný,

c) názov práce a podnázov práce, ak sa použil (nepovinné),

d) typ záverečnej práce (bakalárska, diplomová alebo dizertačná),

e) meno, priezvisko a tituly autora práce,

f) rok vydania práce.

Titulný list obsahuje úplnú informáciu o práci (príloha C) v štruktúre:

a) názov vysokej školy,

b) názov fakulty, na ktorej je študent zapísaný,

c) názov práce a podnázov práce, ak sa použil,

d) typ záverečnej práce (bakalárska, diplomová alebo dizertačná),

e) meno, priezvisko a tituly autora práce,

f) študijný program,

g) číslo a názov študijného odboru alebo odborov,

h) meno, priezvisko a tituly školiteľa,

i) meno, priezvisko a tituly konzultanta z UKF v prípade externého školiteľa,

j) školiace pracovisko,

k) miesto a rok vydania práce.

 1. Zadanie je kópia oficiálneho zadania záverečnej práce podľa článku 3 schválená vedúcim školiaceho pracoviska.
 2. Poďakovanie autora záverečnej práce je nepovinná strana záverečnej práce. Obsahuje poďakovanie školiteľovi a ďalším osobám, pracoviskám alebo inštitúciám za pomoc a podporu pri vypracúvaní práce.
 3. Abstrakt obsahuje informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu, výsledkoch
  a význame celej práce. Súčasťou abstraktu je 3 – 5 kľúčových slov. Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov. Jazykové verzie abstraktov sa uvádzajú na samostatných stranách.
 4. Obsah je prehľad nečíslovaných a číslovaných častí (kapitol) práce.
 5. Zoznam ilustrácií, zoznam tabuliek, zoznam skratiek a značiek, ako aj slovník sú nepovinné časti práce. Zoznamy sa uvádzajú v prípadoch, ak prispejú k zvýšeniu prehľadnosti, jednoznačnosti výkladu a zrozumiteľnosti práce.
 6. Hlavnú textovú časť záverečnej práce tvorí:

a) úvod,

b) jadro,

c) záver,

d) resumé (povinné iba v prípade, ak je práca vypracovaná v inom ako štátnom jazyku),

e) zoznam použitej literatúry.

Hlavná textová časť záverečnej práce na UKF Nitra

 1. V úvode autor stručne a výstižne charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je predmetom záverečnej práce a oboznamuje čitateľa s významom, cieľmi a zámermi práce. Autor v úvode zdôrazňuje, prečo je práca dôležitá a prečo sa rozhodol spracovať danú tému. Úvod ako názov kapitoly sa nečísluje a jeho rozsah je spravidla 1 až 2 strany.
 2. Jadro je hlavná časť práce a člení sa na kapitoly, podkapitoly, odseky, pododseky a pod., ktoré sa vzostupne číslujú. Každá nová očíslovaná kapitola prvej úrovne sa začína na novej strane.
 3. Členenie jadra práce je určené typom práce. Vo vedeckých a odborných prácach má jadro spravidla tieto hlavné časti:

a) súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,

b) cieľ práce,

c) metodika práce a metódy skúmania,

d) výsledky práce,

e) diskusia.

 1. V časti Súčasný stav riešenej problematiky autor uvádza dostupné informácie a poznatky týkajúce sa danej témy. Zdrojom pre spracovanie sú aktuálne publikované práce domácich a zahraničných autorov. Podiel tejto časti práce má tvoriť približne 30 %.
 2. Časť Cieľ práce jasne, výstižne a presne charakterizuje predmet riešenia. Súčasťou sú aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie cieľa hlavného.
 3. Časť Metodika práce a metódy skúmania spravidla obsahuje:

a) charakteristiku objektu skúmania,

b) pracovné postupy,

c) spôsob získavania údajov a ich zdroje,

d) použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov,

e) štatistické metódy.

 1. Výsledky práce a Diskusia sú najvýznamnejšou časťou záverečnej práce. Výsledky (vlastné postoje alebo vlastné riešenia), ku ktorým autor dospel, sa musia logicky usporiadať a pri popisovaní sa musia dostatočne zhodnotiť. Zároveň sa komentujú všetky skutočnosti a poznatky v konfrontácii s výsledkami iných autorov. Výsledky práce a Diskusia môžu tvoriť aj jednu samostatnú časť; spoločne tvoria spravidla 30 až 40% záverečnej práce.
 2. V Závere je potrebné v stručnosti zhrnúť dosiahnuté výsledky vo vzťahu k stanoveným cieľom. Rozsah Záveru je minimálne dve strany. Záver ako kapitola sa nečísluje.
 3. Ak je záverečná práca napísaná v cudzom jazyku, musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku v rozsahu spravidla 10% rozsahu záverečnej práce.
 4. Zoznam použitej literatúry obsahuje úplný zoznam bibliografických odkazov. Rozsah tejto časti je daný počtom použitých literárnych zdrojov, ktoré musia korešpondovať
  s citáciami použitými v texte.
 5. Nepovinná časť Prílohy obsahuje materiály, ktoré neboli zaradené priamo do textu. Každá príloha sa začína na novej strane, je označená samostatným veľkým písmenom
  a zoznam príloh je súčasťou obsahu.
 6. Nepovinná Záverečná časť práce môže obsahovať register práce, životopis autora
  a ďalšie dodatkové materiály.
Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.