Metódy výskumu v bakalárskej práci

Veľmi častým spôsobom získavania nových poznatkov, najmä u málo prebádanej problematiky, resp. ak autor bakalárskej práce chce získať aj vlastné výskumné závery, je využitie výskumných metód. Medzi najpoužívanejšie metódy získavania poznatkov patria rozhovor, pozorovanie alebo dotazník.

Metóda rozhovoru

Metóda rozhovoru je výhodná hlavne vtedy, ak sa realizátorovi výskumu podarí získať dôveru toho, s kým vedie rozhovor. Ide o časovo veľmi náročnú metódu, avšak vedie k získaniu najrelevantnejších odpovedí na otázky, ktoré autor potrebuje poznať. Totiž ak sa poskytovateľ informácie odchýli od položenej otázky, je možné položiť doplňujúcu otázku, ktorá umožní získať odpoveď v očakávanej podobe.

Metóda pozorovania

Menej časovo náročná metóda je metóda pozorovania, kedy realizátor výskumu určitú dobu za určitých okolností sleduje správanie, resp. reakcie sledovanej skupiny. Obdobne ako pri metóde rozhovoru sa jedná o veľmi časovo náročnú metódu, pričom je relatívne ťažké zabezpečiť úplne rovnaké podmienky v každom období pozorovania. Preto je vhodné túto metódu kombinovať napríklad s metódou dotazníka.

Dotazník

Najrýchlejšou a najvyhľadávanejšou metódou z uvedených metód je metóda dotazníkom, kedy sa predkladajú otázky, na ktoré v relatívne krátkom časovom rozmedzí dokáže odpovedať relatívne veľký počet respondentov.

Dotazník pozostáva z úvodnej časti, kde autor osloví respondentov a stručne charakterizuje, na čo budú poskytnuté informácie použité. Ďalej sa v dotazník uvádzajú otázky, ktoré môžu byť otvorené alebo uzavreté, alebo z kombinácie týchto otázok. Otázky musia byť postavené zrozumiteľne, aby respondent vedel odpovedať. Dotazník je vhodné realizovať anonymne, aby sa získala väčšia miera pravdivosti a poskytnuté odpovede boli čo najviac hodnoverné.

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca. Zálohujte si trvalý odkaz.