Seminárne práce na základe výskumných zdrojov

V prípade, že si zvolíme zacieľ zistiť skutkový stav v danej problematike na základe výskumných úloh, j vhodné použiť zborníky, ktoré sa danou tematikou zaoberajú. Je vhodné použiť zdroje od rôznych autorov, lebo často určitý autori aj v rozdielnych prácach používajú obdobné výsledky výskumov.

Výhoda takto realizovaných seminárnych prác spočíva v tom, že sa sumarizujú práce, kde sa konfrontujú výsledky, pričom je možné pozorovať, že daný jav sa a iných podmienok javí inak. Táto skutočnosť často slúži k ďalšiemu bádaniu či výskumu, kde a zisťujú hraničné hodnoty sledovanej zmeny a tak je možné tento jav využiť pri niektorých vhodných prípadoch.

Seminárne práce umožnia aj študentom doštudovať danú problematiku neencyklopedickým spôsobom, kedy sú nútení hľadať vlastné zdroje informácií. Účelom štúdia, a hlavne vysokoškolského je nie zbieranie informácií, ale získavanie rozhľadu, kde sa daná informácia nachádza a v prípade potreby kde ju možno nájsť. A práve aj seminárna práca je jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa.

Tento obsah bol zaradený v Seminárna práca. Zálohujte si trvalý odkaz.