Úvod bakalárskej práce

Teoretická časť bakalárskej práce sa začína úvodom, v ktorom autor popíše, akú tému si pre spracovanie svojej bakalárskej práce zvolil a prečo si túto tému zvolil. Ďalej v skratke popíše, čomu sa bude v jednotlivých kapitolách a podkapitolách venovať. V úvode bakalárskej práce môže autor spomenúť tiež aj bibliografické zdroje, ktoré tvorili základ pre spracovanie teoretickej časti.

Ak bakalárska práca obsahuje aj empirickú časť, autor stručne v úvode popíše, čo je predmetom a cieľom empirickej časti. V úvode tiež autor popíše ciele bakalárskej práce – teda jasne hlavný cieľ práce a tiež čiastkové ciele, ktoré sú potrebné na dosiahnutie hlavného cieľa. Úvod sa ako názov kapitoly nečísluje.

Vzor úvodu v bakalárskej práci:

Bakalárska práca Úvod

Bakalárska práca Úvod

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.