Bakalárska práca – Info

Bakalárska práca je záverečná písomná práca študenta bakalárskeho študijného programu, ktorou študent preukazuje schopnosť tvorivo a odborne pracovať. Bakalársku prácu vypracováva študent pod odborným dohľadom vedúceho záverečnej práce (školiteľom). Bakalársku prácu posudzuje oponent, ktorý vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok.

Obhajoba bakalárskej práce je podmienkou účasti študenta na štátnej skúške a je jednou z podmienok získania akademického titulu bakalár.

Bakalárska práca má spravidla deskriptívny, syntetizujúci charakter v zmysle koncepčnosti. V bakalárskej práci sa zväčša nevyžaduje experimentálna a analytická časť z dôvodu, že študent nedosahuje ešte dostatočné teoretické vedomosti pre experimentálnu činnosť (prieskum). V bakalárskej práci by mal študent preukázať, ako dokáže spracovávať informačné zdroje a ako je schopný vnímať výklad určitého javu a zaujať vlastný názor k vybranej problematike.

Vzor a ukážka bakalárskej práce

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 3

Bakalárska práca vzor 3

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.