Čo je záverečná práca

Záverečná práca je práca študenta, ktorou má preukázať schopnosť tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program. Záverečnú prácu vypracováva študent pod odborným dohľadom vedúceho záverečnej práce (školiteľom). Záverečnú prácu posudzuje oponent, ktorý vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok.

Obhajoba záverečnej práce je podmienkou účasti študenta na štátnej skúške a patrí medzi štátne skúšky, je podmienkou získania akademického titulu. Záverečná práca má deskriptívny a syntetizujúci charakter v zmysle koncepčnosti. V záverečnej práci sa vypracováva aj experimentálna a analytická časť, ktorej cieľom je overenie teoretických znalostí študenta v experimentálnej činnosti. V záverečnej práci by mal študent preukázať, ako vie pracovať s informačnými zdrojmi a ako je schopný vnímať výklad určitého javu a zaujať vlastný názor k vybranej problematike.

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca a označkovaný ako , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.