Diplomovky – Výskumný plán

Problémové oblastí a potreby na úrovni regiónov identifikujeme pomocou analýzy SWOT. Silnými stránkami sú konkrétne vnútorné vlastnosti územia napomáhajúce k jeho efektívnemu rozvoju. K slabým stránkam zaraďujeme prekážky v jeho rozvoji. Príležitosťami a hrozbami sú atribúty vonkajšieho prostredia dopomáhajúce, respektíve ohrozujúce dosiahnutie stanoveného rozvoja regiónu.

Podmienky vonkajšieho prostredia a ich popis zahŕňajú predpoklad vývoja vonkajšieho prostredia nielen na regionálnej úrovni, ale aj na národnej a európskej, čo umožní zvýšenie realizovateľnosti stanovených stratégií. V prípade SWOT analýzy je dôležité zachovanie kritickosti pri zostavovaní jednotlivých faktorov, keďže samotnú analýzu považujeme za dôležitý prvok zohľadnenia existujúcich problémov a príležitostí. Na základe definovaných kritérií tak môžeme uskutočniť výber prioritných oblastí rozvoja regiónu a následne využiť analýzu SWOT.
Riešenie všetkých rozvojových výziev v krátkom období nie je reálne z hľadiska komplexnosti problematiky ako aj z dôvodu obmedzenosti dostupných finančných, materiálny a personálnych zdrojov. Podstatné je tak v otázke problematiky rozvoja regiónov vymedziť priority na základe konkrétnych kritérií, medzi ktoré sme zaradili

Diplomovky vzor:

Diplomovky - Vyskumny plan

Diplomovky – Vyskumny plan

Diplomovky - Vyskumny plan 2

Diplomovky – Vyskumny plan 2

Diplomovky - Vyskumny plan 3

Diplomovky – Vyskumny plan 3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.