Náležitosti čestného vyhlásenia záverečnej práce

znaky eseje

Text záverečnej práce musí obsahovať vždy čestné vyhlásenie, v ktorom autor deklaruje, že danú prácu riešil samostatne. Obsahové a formálne náležitosti čestného vyhlásenia sú stanovené v smerniciach pre záverečné práce študentov, ktoré vydávajú jednotlivé vysoké školy, prípadne ich fakulty. V prílohe takejto smernice sa spravidla nachádza aj vzor čestného vyhlásenia.

Čestné vyhlásenie a podpis

Čestné vyhlásenie musí byť potvrdené vlastnoručným podpisom autora. Čestné vyhlásenie sa v záverečnej práci nečísluje a nezapočítava ani sa do počtu strán či znakov.

 V prípade, že autor už publikoval školské dielo alebo jeho časť v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodickú publikáciu, preukazuje to čestným vyhlásením, a to z dôvodu, aby uvedené dielo nebolo následne označené za plagiát v antiplagiátorskom systéme. 

V rámci jedného čestného vyhlásenia je možné uviesť informácie o všetkých vydaných častiach a o všetkých publikáciách autora. Autor spravidla vypĺňa čestné vyhlásenie nielen v listinnej podobe, ale aj v elektronickej podobe, a to v akademickom informačnom systéme svojej školy.

Rektori jednotlivých univerzít na Slovensku vydávajú smernice rektora ohľadom náležitostí záverečných prác študentov, kde je ich súčasťou aj obsahové a formálne náležitosti čestného vyhlásenia a spravidla vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu takejto smernice.

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.