Archív značiek: Bakalárska práca

Vzor bakalárskej práce – Finančný trh

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Finančný trh

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , , , |

Zhoda v bakalárskej práci

Všetky záverečné práce na vysokých školách povinne kontroluje program, ktorý určuje percentuálnu zhodu s už uloženými prácami aj internetovými zdrojmi.  Bakalárska práca je v elektronickej podobe umiestňovaná do Centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (CRZP).

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , , |

Smernica bakalárskej práce

Smernica bakalárskej práce je vnútorné nariadenie školy o základných náležitostiach záverečných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní prostredníctvom Centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác na jednotlivých školách. Smernicu záverečných prác vydáva spravidla rektor vysokej školy na základe zákona … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , |

Zoznam použitej literatúry v bakalárskej práci

Súčasťou bakalárskej práce je aj zoznam použitej literatúry – čiže zoznam bibliografických zdrojov, z ktorých boli v práci čerpané teoretické poznatky v podobe parafráz či citácií. Použitá literatúra sa uvádza v abecednom poradí, pričom sa začína spravidla menom autora, ďalej … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , , , , |

Resumé bakalárskej práce

V bakalárskych prácach písaných v slovenčine sa resumé uvádza v anglickom alebo nemeckom jazyku. V prípade, že je práca písaná v cudzom jazyku, resumé by malo byť v slovenskom jazyku. Resumé sa spravidla umiestňuje v závere práce – napríklad medzi … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , , , |

Bakalárska práca – Záver

V závere bakalárskej práce je potrebné zhrnúť dosiahnuté poznatky a výsledky, ku ktorým autor dospel. V závere sa tiež uvádza, či hlavný cieľ, ale aj čiastkové ciele, ktoré boli vytýčené v úvode bakalárskej práce, boli alebo neboli splnené a do … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , |

Hypotéza v bakalárskej práci

Študent na prvom stupni vysokoškolského štúdia môže prejaviť v bakalárskej práci aj schopnosť overovania stanovených hypotéz. Rozumieme pod tým zisťovanie podporujúcich alebo odmietajúcich faktov v praxi. Cielená, experimentálna alebo analytická metóda na overenie hypotéz sa pri bakalárskych prácach spravidla nevyžaduje. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , , |

Dotazník v bakalárskej práci

Dotazník patrí k najčastejšie používaným metódam zberu údajov a informácií pre potreby vypracovania empirickej časti bakalárskej práce.  Dotazník pozostáva z úvodnej časti, kde autor osloví respondentov a stručne charakterizuje, na čo budú poskytnuté informácie použité. Ďalej sa v dotazník uvádzajú … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , , , , |

Empirická časť bakalárskej práce

Empirická časť bakalárskej práce by sa mala začínať projektom prieskumu, v ktorom autor uvedie hlavný cieľ a čiastkové ciele prieskumu. Projekt prieskumu by mal ďalej obsahovať: predmet prieskumu, úlohy prieskumu, hypotézy prieskumu, charakteristiku vzorky prieskumu, organizačné zabezpečenie prieskumu, metódy použité … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , |

Citovanie v bakalárskej práci

Metódy citovania v bakalárskej práci  V bakalárskych prácach sa najčastejšie stretávame s metódami citovania v texte podľa prvého údaja a dátumu, podľa číselných odkazov a podľa priebežných poznámok pod čiarou. Samotný proces citovania musí spĺňať aspekt etiky citovania a techniky … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , , , , |