Archív značiek: Bakalárska práca

Vzor bakalárskej práce – Finančný trh

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Finančný trh

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , , , |

Bakalárska práca – Zhoda

Všetky záverečné práce na vysokých školách povinne kontroluje program, ktorý určuje percentuálnu zhodu s už uloženými prácami aj internetovými zdrojmi. Bakalárska práca je v elektronickej podobe umiestňovaná do Centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (CRZP).

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , , |

Smernica bakalárskej práce

Smernica bakalárskej práce je vnútorné nariadenie školy o základných náležitostiach záverečných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní prostredníctvom Centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác na jednotlivých školách.

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , |

Zoznam použitej literatúry v bakalárskej práci

Súčasťou bakalárskej práce je aj zoznam bibliografických zdrojov, z ktorých boli v práci čerpané teoretické poznatky. Zoznam použitých zdrojov sa uvádza v abecednom zozname, pričom sa uvádza spravidla meno autora, rok vzniku publikácie, názov publikácie, mesto vydania publikácie, vydavateľstvo, rok … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , , , , |

Bakalárska práca – Resumé

Ak je práca napísaná v cudzom jazyku, musí autor v bakalárskej práci uviesť aj resumé v slovenskom jazyku v rozsahu spravidla 10%.

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , , , |

Bakalárska práca – Záver

V závere bakalárskej práce je potrebné zhrnúť dosiahnuté poznatky a výsledky, ku ktorým autor dospel. V závere sa tiež uvádza, či hlavný cieľ, ale aj čiastkové ciele, ktoré boli vytýčené v úvode, boli alebo neboli splnené. Záver bakalárskej práce spravidla … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , |

Bakalárska práca – Hypotéza

Študent na prvom stupni vysokoškolského štúdia môže prejaviť v bakalárskej práci aj schopnosť overovania stanovených hypotéz, čo znamená zisťovanie podporujúcich alebo odmietajúcich faktov v praxi. Cielená, experimentálna alebo analytická metóda na overenie hypotéz sa pri bakalárskych prácach spravidla nevyžaduje.

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , , |

Dotazník v bakalárskej práci

Dotazník patrí k najčastejšie používaným metódam zberu údajov pre potreby vypracovania empirickej časti bakalárskej práce. Dotazník spravidla pozostáva z úvodnej časti, kde autor osloví respondentov a stručne charakterizuje, na čo budú poskytnuté informácie použité. Dotazník pozostáva z otázok, ktoré môžu … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , , , , |

Empirická časť bakalárskej práce

Empirická časť bakalárskej práce by spravidla mala začínať projektom prieskumu, v ktorom autor uvedie hlavný cieľ a čiastkové ciele prieskumu. Projekt prieskumu by mal ďalej obsahovať predmet prieskumu, úlohy prieskumu, hypotézy prieskumu, charakteristiku vzorky prieskumu, organizačné zabezpečenie prieskumu, metódy použité … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , |

Bakalárska práca – Citácia, citovanie a parafrázovanie

V bakalárskych prácach sa najčastejšie stretávame s metódami citovania v texte podľa prvého údaja a dátumu, podľa číselných odkazov a podľa priebežných poznámok pod čiarou. Samotný proces citovania musí spĺňať aspekt etiky citovania a techniky citovania. V bakalárskej práci by … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Bakalárska práca | Označkované , , , , , , |