Jadro diplomovej práce

Jadro tvorí hlavnú časť diplomovej práce a člení sa na jednotlivé kapitoly, podkapitoly a oddiely (pozri členenie textu v diplomovej práci). Každá nová kapitola sa spravidla začína na novej strane. Formálna úprava práce má byť v celej práci jednotná.

Jadro diplomovej práce spravidla obsahuje súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí, ciele práce, metodiku práce a metódy skúmania, štatistické spracovanie, výsledky a diskusia. Podiel tejto časti tvorí približne 30 % práce.

Do jadra je potrebné zaradiť všetky ilustrácie a tabuľky, ktoré sa týkajú podstaty témy. Ak tieto súvisia s témou len okrajovo, zaradia sa do príloh diplomovej práce.

Vzor a ukážka diplomovej práce :

Diplomová práca vzor - 1

Diplomová práca vzor – 1

Diplomová práca vzor - 2

Diplomová práca vzor – 2

Diplomová práca vzor - 3

Diplomová práca vzor – 3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.