Štruktúra bakalárskej práce – od úvodu po záver

struktura bakalarskej prace

Bez štruktúry by žiadna bakalárska práca nemohla vzniknúť. Najdôležitejšími časťami sú:

 

No netreba zabúdať, že neoddeliteľnou súčasťou štruktúry bakalárskej práce je aj obsah a zoznam literatúry.

V rámci štruktúry bakalárskej práce treba myslieť nato, že obsah sa tvorí prakticky až na konci, keď už je teoretická i praktická časť bakalárskej práce napísaná. Najjednoduchšie je nastaviť si v programe Word automatické vytváranie obsahu. Pri každej zmene v štruktúre bakalárskej práce už stačí len obsah aktualizovať. Pokiaľ sa v bakalárskej práci nachádzajú aj tabuľky, grafy či skratky, treba ich zoznam uviesť hneď za obsahom. Zvyčajne sa tieto zoznamy uvádzajú na samostatných stranách.

Úvod bakalárskej práce

V úvode bakalárskej práce musí autor popísať problematiku, ktorej sa rozhodol v práci venovať. Aby úvod zapadol do štruktúry bakalárskej práce, jeho rozsah by nemal presiahnuť dve strany. Takisto musia byť jasne zadefinované ciele práce a aký význam má spracovávaná problematika. Nesmie chýbať ani stručné zhrnutie kapitol a podkapitol.

Jadro bakalárskej práce

Najdôležitejšou časťou štruktúry bakalárskej práce je jadro práce, ktoré sa člení na kapitoly a podkapitoly. Zvyčajne sa odporúča, aby boli v bakalárskej práci minimálne tri kapitoly, ktoré by zachytili podstatu problematiky:

  • kapitola má jasne vymedziť teoretické poznatky danej problematiky,
  • kapitola by mala byť venovaná subjektu, na ktorom budú uplatňované teoretické poznatky,
  • kapitola obsahuje aplikáciu problematiky na podmienky subjektu; v tejto kapitole sa očakáva aj vlastný prínos autora.

Záver bakalárskej práce

 Predposlednou časťou štruktúry bakalárskej práce je záver. Obsahuje záverečné zhrnutie problematiky. Autor sa musí jasne vyjadriť, či práca splnila svoj cieľ. Taktiež obsahuje stručné zhrnutie poznatkov a celkový prínos pre spoločnosť, poprípade odporúčania pre prax. Záver sa píše v minulom čase a mal by mať maximálne 2 strany.

Poslednou časťou štruktúry bakalárskej práce je zoznam literatúry alebo bibliografických odkazov. Autor musí uviesť nielen pramene, ktoré sú použité v práci, ale aj tie, ktoré si len naštudoval, či sa nimi inšpiroval. Ak je to nutné, treba na záver uviesť aj kapitolu prílohy.

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , . Zálohujte si trvalý odkaz.