Systém UKF AIS

UKF AIS

Akademický informačný systém (skrátene AIS) je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu vysokých škôl na Slovensku.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej UKF Nitra) používa akademický informačný systém, ktorý sa skrátene nazýva aj UKF AIS. Systém AIS je vo svojej podstate intranetovská/internetovská aplikácia, do ktorej sa pristupuje prostredníctvom klasického internetovského prehliadača. Systém vysokej školy je optimalizovaný pre dva základné prehliadače:

  • Internet Explorer (verzia 6.x a vyššia)
  • Mozilla (rýchlosť zobrazovania jednotlivých súčastí aplikácie je limitovaná kvalitou používaného sieťového pripojenia.)

Na čo slúži systém UKF AIS

Akademický informačný systém Univerzity Konštantína filozofa v Nitre slúži najmä na:

  • na riadenie vysokoškolského štúdia,
  • na spravovanie vysokoškolského štúdia,
  • na kontrolu vysokoškolského štúdia.

UKF AIS slúži pre potreby študentov, pedagógov a ostatných zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí pôsobia na nasledovných fakultách:

  • Fakulta prírodných vied,
  • Pedagogická fakulta,
  • Filozofická fakulta,
  • Fakulta stredoeurópskych štúdií,
  • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva.
Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca a označkovaný ako , , . Zálohujte si trvalý odkaz.