Archív značiek: Diplomová práca

Diplomová práca – Monitorovacie systémy

Diplomová práca vzor – Monitorovacie systémy V nasledujúcej kapitole sme sa zaoberáme monitorovacími systémami, počnúc históriou poplašných zariadení, ďalej rozoberáme rôzne druhy a podoby týchto systémov, venujeme sme sa aj ich významu, funkciám a elementárnym požiadavkám, ktoré by mali takéto … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , |

Obhajoba diplomovej práce

Ak ste typ študenta, ktorý si na všetko necháva dostatok času, tak si celú diplomovku napíšete v predstihu a dáte si ju zviazať dostatočne skoro nato, aby ste neplatili veľa. Skúsenosti však hovoria o tom, že väčšina študentov si dáva … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Ako písať diplomovú prácu

Praktické rady, ako písať diplomovú prácu. Postup pri písaní diplomovej práce Preštudujte si predpisy o náležitostiach diplomovej práce Vyberte si tému diplomovej práce Výber témy diplomovej práce Pri výbere témy diplomovej práce máte spravidla dve možností: Vyberte si zo zoznamu … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , |

Slovník termínov diplomová práca – TU Zvolen

Dizertácia je rozsiahla vedecká rozprava, v ktorej sa na základe vedeckého výskumu a s použitím (využitím) bohatého dokladového materiálu ako i vedeckých metód rieši zložitý odborný problém. Font je súbor, obsahujúci predpisy na zobrazenie textu v danom písme, napr. na … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , |

Šablóna na písanie záverečných prác – TU Zvolen

Šablóna na písanie záverečných prác: Bakalárska práca, Diplomová práca, Dizertačná práca, Habilitačná práca – TU Zvolen

Publikované v Smernice záverečných prác | Označkované , , , , , |

Bakalárske a diplomové práce – UKF Nitra

Návrhy záverečných prác na UKF Nitra Návrhy tém bakalárskych a diplomových prác na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej UKF) sa zverejňujú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF (ďalej len „AIS“) v termíne stanovenom harmonogramom príslušného akademického roka. Za zverejnenie tém … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované , , , , , , |

Diplomová práca – Rozsah

Rozsah diplomovej práce spravidla určujú jednotlivé katedry v smernici diplomovej práce. Rozsah sa pritom uvádza väčšinou ako počet normalizovaných strán, t.j. strán v rozsahu 1800 znakov. Diplomová práca by pritom spravidla mala mať minimálne 60 a maximálne 80 normalizovaných strán. … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , , |

Diplomová práca – Norma

Formálnu stránku diplomovej práce upravujú metodické príručky písania záverečných prác. Spravidla sa pri diplomových prácach používa typ písma Times New Roman a riadkovanie 1,5. Veľkosť písma sa rozlišuje podľa členenia textu. Okraje v diplomovej práci musia byť prispôsobené na väzbu … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , , , |

Diplomová práca – Forma

Diplomová práca pozostáva z nasledujúcich častí: Úvodná časť – obal, titulný list, zadanie záverečnej práce, poďakovanie (nepovinné), abstrakt v štátnom jazyku, kľúčové slová, abstrakt v cudzom jazyku, kľúčové slová v cudzom jazyku, obsah, zoznam ilustrácií a tabuliek, zoznam skratiek a … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , , |

Diplomová práca – Poisťovníctvo

Diplomová práca vzor : Diplomová práca – Poisťovníctvo

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , , , , |