Archív značiek: Diplomka

Slovník termínov diplomová práca – TU Zvolen

Dizertácia je rozsiahla vedecká rozprava, v ktorej sa na základe vedeckého výskumu a s použitím (využitím) bohatého dokladového materiálu ako i vedeckých metód rieši zložitý odborný problém. Font je súbor, obsahujúci predpisy na zobrazenie textu v danom písme, napr. na … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , |

Diplomová práca – Norma

Formálnu stránku diplomovej práce upravujú metodické príručky písania záverečných prác. Spravidla sa pri diplomových prácach používa typ písma Times New Roman a riadkovanie 1,5. Veľkosť písma sa rozlišuje podľa členenia textu. Okraje v diplomovej práci musia byť prispôsobené na väzbu … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , , , |

Diplomová práca – Forma

Diplomová práca pozostáva z nasledujúcich častí: Úvodná časť – obal, titulný list, zadanie záverečnej práce, poďakovanie (nepovinné), abstrakt v štátnom jazyku, kľúčové slová, abstrakt v cudzom jazyku, kľúčové slová v cudzom jazyku, obsah, zoznam ilustrácií a tabuliek, zoznam skratiek a … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , , |

Diplomová práca – Poisťovníctvo

Diplomová práca vzor : Diplomová práca – Poisťovníctvo

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , , , , |

Diplomová práca – Učiteľ

Diplomová práca vzor : Diplomová práca – Učiteľ

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , , |

Diplomová práca – Sociálne prostredie

Diplomová práca vzor : Diplomová práca – Sociálne prostredie

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , , , |

Diplomová práca zhoda

Všetky záverečné práce na vysokých školách povinne kontroluje program, ktorý určuje percentuálnu zhodu s už uloženými prácami aj internetovými zdrojmi. Práca je v elektronickej podobe umiestňovaná do Centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (CRZP).

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , , , , |

Smernica diplomovej práce

Smernica diplomovej práce je vnútorné nariadenie školy o základných náležitostiach záverečných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní prostredníctvom Centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác na jednotlivých školách. Smernicu záverečných prác vydáva spravidla rektor vysokej školy na základe zákona … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , |

Zoznam použitej literatúry v diplomovej práci

Súčasťou diplomovej práce je aj zoznam použitej literatúry – čiže zoznam bibliografických zdrojov, z ktorých boli v práci čerpané teoretické poznatky v podobe parafráz či citácií. Zoznam použitej literatúry sa uvádza v abecednom poradí, pričom sa začína spravidla menom autora, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , , |

Resumé v diplomovej práci

Resumé je skrátené zhrnutie stručne vyjadrujúce základné myšlienky a závery diplomovej práce. ide teda o obsah, výťah, resp. zhrnutie najdôležitejších záverov práce, ku ktorým autor pri svojom skúmaní dospel. Resumé v diplomovej práci by malo objasniť napríklad: prečo si študent … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , |